Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Projekt pt. „Mam dziecko z autyzmem w klasie” EOG/21/K4/W/0041 realizowany jest w ramach Programu Edukacja, korzysta z dofinansowaniao wartości 60.749,50 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz 10.720,50 EUR w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Celem głównym jest profesjonalny rozwój kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej na różnych poziomach oraz budowanie kapitału wiedzy poprzez współpracę instytucjonalną licencjonowanych terapeutów (Wnioskodawca i Partner Psycholog dziecięcy), specjalistycznych instytucji (Stowarzyszenie i szkoła specjalna) i szkołami kształcenia ogólnego.

Cele szczegółowe:

®     nakierowane na rozwój edukacji włączającej i systemu opieki społecznej poprzez wdrożone wsparcie pedagogiczne;

®     dostarczenie nauczycielom wiedzy jak interpretować zachowania osób z ASD, by umożliwić realizację potencjału i włączenie społeczne;

®     wyposażenie nauczycieli w wiedzę jak osoby z autyzmem postrzegają, czują i rozumieją otaczający ich świat oraz nauka tego w jaki sposób podejmować z sukcesem komunikację z osobami z ASD.

Rezultat:

®     Opracowanie innowacji pedagogicznej – nowego programu szkolenia dla nieterapeutów z zakresu wyposażenia nauczycieli, opiekunów w wiedzę w obszarze optymalnego zaspokojenia specyficznych potrzeb edukacyjnych uczniów ze spektrum autyzmu w szkole, dotyczącą jak osoby z autyzmem postrzegają, czują i rozumieją otaczający ich świat oraz nauka tego w jaki sposób podejmować z sukcesem komunikację z osobami z ASD.

®     Trafne określenie potrzeb i ograniczeń osób nieneurotypowych, umożliwi określenie dalszej edukacji i rozwoju zawodowego ucznia z ASD (poradnictwo zawodowe) celem pełnego włączenia społecznego.

®     Instrument wypracowany w projekcie pomoże określić rodzaj wsparcia potrzebnego dla autystycznego ucznia, a równolegle wskaże zapotrzebowanie terapeutyczne placówki edukacyjnej (zarządzanie w sektorze edukacji).

Początek realizacji projektu:            2023-03-01

Koniec realizacji projektu:                2024-04-30

Lider projektu:                                  Pomorski Instytut Neurorozwoju Elżbieta Góźdź

Partnerzy:

        ®     Psycholog Dziecięcy Jolanta Sosińska-Macholl

®     Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem ”Nasz Autyzm” w Straszynie

®     Szkoła Podstawowa w Przywidzu im. Unii Europejskiej wPrzywidzu

        ®     Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Szczęśliwa Przystań” w Lęborku

                    

           Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

 

      

     PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

 

    U wszystkich partnerów proporcje chłopców do dziewczynek z autyzmem były niemal jednakowe wynosiły ok. 3:1. Potwierdza to doniesienia z literatury, że chłopcy są bardziej narażeni na występowanie zaburzeń rozwojowych.

    Wykazywane przez uczniów zachowania trudne występują w badanych szkołach w podobnym nasileniu. Wyjątek stanowią trudności w relacjach społecznych (najbardziej widoczne u dzieci rodziców ze Stowarzyszenia Nasz Autyzm) oraz autostymulacje (najbardziej nasilone wśród dzieci ze szkoły w Przywidzu).

     Najwięcej dzieci w badanych szkołach przejawiało trudności w koncentracji i utrzymaniu uwagi. Dzieci ze szkoły w Przywidzu częściej wykazywały specyficzne trudności w uczeniu niż dzieci z ze szkoły w Lęborku i ze Stowarzyszenia Nasz Autyzm.

   Widoczne są duże rozbieżności w ocenie czynników zakłócających przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego. W szkole w Przywidzu są to autostymulacje. Natomiast specyficzne trudności w uczeniu nie mają tam wpływu na proces nauczania. Z kolei szkoła w Lęborku i Stowarzyszenie nie odczuwają tak dużego wpływu autostymulacji na dydaktykę. Wszyscy partnerzy wydają się radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi i trudnościami w zapamiętywaniu dzieci. Trudności w relacjach społecznych i komunikacji wywierają niepożądany wpływ na proces dydaktyczny proporcjonalnie u wszystkich partnerów.

Widoczne są rozbieżności w ocenie pomiędzy nauczycielami a rodzicami. Wszyscy nauczyciele ocenili swój stopień przygotowania do pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu jako zadowalający, natomiast aż połowa rodziców widzi ten stopień jako niski. Również większość rodziców uważa, że pracujący z ich dziećmi nauczyciele nie znają neurorozwojowych przyczyn zaburzeń występujących u dzieci ze spektrum autyzmu, procedur redukujących zachowania trudne oraz ćwiczeń/stymulacji neurorozwojowycych usprawniających percepcję i obniżających próg frustracji, pomimo że 100% nauczycieli deklaruje tę znajomość.

 Wnioski:

A)    Fakt, że nie wszystkie dzieci ze spektrum autyzmu miały nauczyciela wspomagającego oraz istniejące rozbieżności w ocenie przygotowania metodycznego nauczycieli uzasadniają potrzebę opracowania szkolenia dla nauczycieli szkół masowych, do których trafiają dzieci ze spektrum.

B)    Biorąc po uwagę czynniki szczególnie utrudniające proces dydaktyczno-wychowawczy program szkolenia powinien w szczególności obejmować problematykę zaburzeń koncentracji uwagi, autostymulacji i radzenia sonie z zachowaniami trudnymi. 

   

Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki przeprowadzonych badań w poszczególnych placówkach:

    WYNIKI SZKOŁY W LĘBORKU

    https://drive.google.com/file/d/1PW9LQqY4eDMfUhPO48zm1Wz7s-a-J_6O/view?usp=sharing

 

    WYNIKI SZKOŁY W PRZYWIDZU

    https://drive.google.com/file/d/1IfATopSDHQv2kxkFBVyqdXisbrpPH138/view?usp=sharing

 

    WYNIKI STOWARZYSZENIA NASZ AUTYZM

    https://drive.google.com/file/d/1lsYMpKTXS0TRNmqKomWeHHsgn0yknnmG/view?usp=sharing

    

    

 

 

 .