EEA_grants@4x

Projekt pt. „Od zmysłu do umysłu” nr EOG/19/K4/W/0018 realizowany jest w ramach Programu Edukacja, korzysta z dofinansowania o wartości 75,5 tysięcy EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. 

Celem głównym jest budowanie kapitału wiedzy poprzez współpracę instytucjonalną.

W projekcie zostanie opracowany nowy program kształcenia dla systemu edukacji formalnej i pozaformalnej.

Rezultat pracy intelektualnej to program szkolenia dla nieterapeutów – nauczycieli, pracowników opieki społecznej, rodziców i opiekunów, obejmujący część praktyczną z ćwiczeniami możliwymi do zastosowania w warunkach szkolnych bez użycia specjalistycznych pomocy terapeutycznych. 

Zintegrowane zmysły to sprawne umysły. 

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej i rozwoju neuromotorycznego, które powodują problemy w nauce i zachowaniu, trudności w podejmowaniu decyzji i akceptowaniu zmian. 

Konsekwencją zachowań jest niezrozumienie i wykluczenie. 

Projekt stwarza narzędzie dla nauczycieli – nieterapeutów, do zrozumienia podłoża trudności szkolnych i behawioralnych dzieci. 

Korzyścią dla dzieci stworzenie warunków do rozwoju potencjału, co umożliwi im w przyszłości pełne włączenie w życie społeczne i zawodowe.

Często zadawane pytania

Fundusze EOG i fundusze norweskie – Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Co?

Islandia, Liechtenstein i Norwegia zapewniają 2,8 miliarda euro w ramach wsparcia dla 15 państw członkowskich UE i EOG z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego w okresie 2014–2021.

Dlaczego?

Podstawą funduszy EOG i funduszy norweskich jest porozumienie EOG.

Na mocy tego porozumienia Islandia, Liechtenstein i Norwegia działają na rynku wewnętrznym UE. 

W porozumieniu tym określono wspólny cel, jakim jest wspólna praca na rzecz ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych w Europie.

W tym celu darczyńcy utworzyli fundusze EOG i fundusze norweskie.

Gdzie?

Państwami-Beneficjentami są Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Grecja (tylko funduszy EOG), Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia (tylko funduszy EOG ), Rumunia, Słowacja i Słowenia.

Jakie obszary?

Za pomocą funduszy EOG i funduszy norweskich Islandia, Liechtenstein i Norwegia chcą przyczynić się m. in. do polepszenia wzrostu i zwiększenia zatrudnienia, rozwiązania problemów związanych ze zmianami klimatu i zależnością energetyczną, a także ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Kto?

Beneficjentami są władze lokalne, regionalne i krajowe, instytucje edukacyjne i badawcze, studenci, nauczyciele i naukowcy, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz partnerzy społeczni.

Więcej informacji:

www.eeagrants.org

www.norwaygrants.org

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

I WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONYCH  W SZKOŁACH -PRTNERACH

W poniższym artykule przedstawiamy wyniki badań przeprowadzonych w szkołach partnerach:

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH -PARTNERACH

II OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH W SZKOŁACH PARTNERACH

W poniższym artykule omawiamy wyniki badan diagnostycznych przeprowadzonych w szkołach -partnerach:

OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH W SZKOŁACH -PARTNERACH

III SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

W zamieszczonych poniżej materiałach przedstawiamy część teoretyczną szkolenia dla nauczycieli nieterapeutów oraz przykłady ćwiczeń do wykorzystania podczas zajęć śródlekcyjnych.

Część teoretyczna

.OD ZMYSŁU DO UMYSŁU

Przykłady ćwiczeń

  1. w przypadku trudności z orientacją przestrzenną

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1f6lPaH2aDUm9tjKxrudam8isFtjH81Al

2.  w przypadku trudności z płynnością czytania i zaburzeniami funkcji okoruchowych

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WERD29IdNd6js4YK99E47f6I_TjlHXlR

3 . w przypadku nadruchliwości i trudności z koncentracją

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eScU93bGKokuDV7cpPUv4-OIUNnNrbwR

4. wprzypadku nieprawidłowej postawy siedzącej i stojacej

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bYcBh4JcE3SyZikdm1YS2y6FekzKepn6