EEA_grants@4x

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Często zadawane pytania

Fundusze EOG i fundusze norweskie – Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Co?

Islandia, Liechtenstein i Norwegia zapewniają 2,8 miliarda euro w ramach wsparcia dla 15 państw członkowskich UE i EOG z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego w okresie 2014–2021.

Dlaczego?

Podstawą funduszy EOG i funduszy norweskich jest porozumienie EOG.

Na mocy tego porozumienia Islandia, Liechtenstein i Norwegia działają na rynku wewnętrznym UE. 

W porozumieniu tym określono wspólny cel, jakim jest wspólna praca na rzecz ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych w Europie.

W tym celu darczyńcy utworzyli fundusze EOG i fundusze norweskie.

Gdzie?

Państwami-Beneficjentami są Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Grecja (tylko funduszy EOG), Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia (tylko funduszy EOG ), Rumunia, Słowacja i Słowenia.

Jakie obszary?

Za pomocą funduszy EOG i funduszy norweskich Islandia, Liechtenstein i Norwegia chcą przyczynić się m. in. do polepszenia wzrostu i zwiększenia zatrudnienia, rozwiązania problemów związanych ze zmianami klimatu i zależnością energetyczną, a także ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Kto?

Beneficjentami są władze lokalne, regionalne i krajowe, instytucje edukacyjne i badawcze, studenci, nauczyciele i naukowcy, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz partnerzy społeczni.

Więcej informacji:

www.eeagrants.org

www.norwaygrants.org

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.