Terapia metodą Bilateralnej Integracji (Bilateral Exercise Integration Ltd. Scotland)

Program Integracji Bilateralnej został opracowany, aby wspierać rozwój koordynacji i równowagi, integrować systemy zmysłowe oraz stymulować neuronalne połączenia pomiędzy ruchem i funkcjami poznawczymi. Celem terapii jest spowodowanie dojrzewania centralnego układu nerwowego oraz zwiększenie ilości połączeń neuronalnych między półkulami.

Bilateralna integracja to współpraca i koordynacja obu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów, a także zdolność do wykonywania określonego ruchu przez jedną stronę ciała, niezależnie od ruchów jego drugiej strony. Zdolności tej potrzebujemy w czasie wykonywania takich czynności jak. np. łapanie piłki, szycie czy cięcie nożycami. Zdolność do wykonywania bilateralnych czynności oparta jest na prawidłowej dominacji półkul mózgu. 

Dzieci z niewykształconą integracją bilateralną cechuje:

  • zaburzona praca gałek ocznych, a co za tym idzie – zaburzenia percepcji wzrokowej, trudności w czytaniu i pisaniu
  • zaburzona obustronna koordynacja (cięcie nożyczkami, łapanie piłki, 2 kredki w 2 dłoniach)
  • trudności z rozróżnianiem stron lewa-prawa
  • problemy z przekraczaniem linii środkowej ciała (np. krążenia tułowia, przekładanie przedmiotów do ręki wiodącej)
  • brak w pełni wykształconej lateralizacji (dominująca ręka, noga) lub lateralizacja skrzyżowana,
  • niskie umiejętności wykonywania ruchów sekwencyjnych (np. łapanie piłki po koźle, kopnięcie piłki w ruchu)
  • wolne tempo pracy

Symptomy te często obserwujemy u dzieci z opóźnieniami w rozwoju, a także u dzieci mających trudności lub niepowodzenia w nauce, w tym dzieci z dysleksją, dyspraksją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD i ADD. Te dzieci w szczególności mogą odnieść korzyść z ćwiczeń. Terapia metodą Integracji Bilateralnej może być realizowana w formie ćwiczeń indywidualnych lub grupowych (tzw. program szkolny).

Po dokonaniu diagnozy terapeuta dobiera odpowiednie ćwiczenia, które dziecko wykonuje w domu pod nadzorem rodzica przez około 15-20 minut dziennie. Diagnoza i dobór ćwiczeń są ponawiane co cztery- sześć tygodni.

Terapia  może być także prowadzona w formie  godzinnych spotkań cotygodniowych podczas, których dziecko ćwiczy według indywidualnego programu terapeutycznego pod nadzorem terapeuty.